Posted on

עריסל ככלי טיפולי

Share Button

הערסל ככלי עזר התפתחותי וככלי טיפולי

לערסול , לנדנוד ולמגע חשיבות רבה לתהליך הגדילה וההתפתחות ,הן ברמה הרגשית והן ברמה הסנסו-מוטורית.

העריסל הנו אביזר התפתחותי המאפשר וויסות חושי ועיבוד תחושתי.

 

חשיבות תנוחת הערסול:
תינוקות שוהים ברחם בתנוחה עוברית, מעורסלים.
העריסל מאפשר להמשיך ולהיות מעורסלים גם מחוץ לרחם, להרפות את השרירים ולהיות רגועים גם מבחינה פיזיולוגית.
תנוחת עירסול שומרת על תנועתיות עמוד השדרה ומשפרת מיומנויות מוטוריות עתידיות.
הערסול מרגיע ומקל על הירדמות.

מתן משמעות קוגניטיבית ורגשית לגירויי:
חווית הערסול היא מעין חזרה למחוזות הראשוניים- חיבוק האם ותנועת הנדנוד,  מקנות שלווה ויציבות, רוגע וביטחון.
כמו בעיקרון הרצף,ההמשכיות הטבעית של חווית העירסול תורמת לפיתוח אינטליגנציה רגשית.

הערסל ככלי עבודה על אינטגרציה סנסורית:
מערכת פרופריוצפטיבית: תחושה עמוקה,עצמות,גידים,מודעות תת הכרתית למנ"ח הגוף.
מערכת וסטיבולרית: מבנים באוזן הפנימית המבחינים בין תחושות התנועה,
נוסד בשנת 1988 ע”י שירלי נאוי המתמחה בעיצוב
ערסלי תינוקות וערסלי ישיבה
מתוך אהבה ובכוונת הלב.

רח’ הראשונים 17, ת.ד142, מטולהטל: 052-2812048www.arisal.co.ilwww.arsalim.co.ilarisal@netvision.net.il
תפקידםחשוב בשמירה על שיווי משקל, יציבה והתמצאות במרחב.
מערכת טקטילית: תחושה שטחית מישושי ת.

פיתוח מערכת שווי משקל – תנועה מרחבית:

מערכת שווי המשקל היא אחת המערכות החשובות והיסודיות של
התינוק. שווי משקל מתחיל להתפתח מגיל 0.
כל תנועה שתינוק חווה מהלידה, כשהראש נע במרחב, מגרה את איבר
שווי המשקל באוזן ומשפר את תפקודו. למעשה כל כיוון של תנועה
נותן גירוי שונה למערכות הסנסו-מוטוריות. התנועה שתינוק מקבל דרך
שהיה בערסל תוכל לסייע לו בהתמצאות במרחב בהמשך חייו.

שיטות טיפול התומכות בעירסול:

גישת אינטגרציה חושית, דיאטה סנסורית, גישה נוירו-התפתחותית

תפקודית, שיטת אלבויים, צעד ראשון, שיטת וורדי וגישות טיפול נוספות.
שי זילברבוש מנהל“צעד ראשון”ליווי התפתחותימדגיש שתנוחתהערסול היא הכרחית וקריטית להתפתחות תקינה של התינוק.

מה הערסול עושה בעצם?

“הערסול מאפשר לנו להעניק לתינוק כניסה הדרגתית ובטוחה לעולם.
תחושת הביטחון הזו חשובה לאורך התפתחות התינוק. בתנוחת העירסול
התינוק נמצא בהרפיה מוחלטת,כל השרירים שלו רפויים.בכל תנוחה
אחרת התינוק צריך להתאמץ כדי לייצב את עצמו ולהפעיל שרירים רבים.
בתנוחה המערסלת הוא מרפה לחלוטין את עצמו,נמצא בתחושה של
ציפה, בדיוק כמו שצפים באמבטיית מלח או בשכיבה בערסל”. תינוקות
שמרפים את האחיזה בדרך כלל נרדמים. בנוסף הערסול תמיד מלווה
בחוויה חושי ת,כמו תנועה וקול של ההור ה.

רועשת ושכיבה פרוסה על הגב. חשיפה לגירוייםאלה מעוררתלערסליש אתכל כיווני התנועה המרחביים, הקפיץמוסיף מימד תנועה
אתרפלקס הבהלה, דבר המפר את השקט והנינוחות של התינוק. כלפי מעלה ומטה. סביבל- מאפשר סיבוב מלא 360 מעלות.

משוב על ערסל הישיבה:

רינתאמא של חננאל בן 10אוטיסט:“חננאל ניסה כבר המון ערסלים,
וערסל הישיבה הזה הוא פשוט הצלה לילד וזה בלשון המעטה”, היתרון
של הערסל הזה טמון בכמה גורמים:
א. הערסל פתוח ולא מגביל תנועה.

ב.הערסל תלוי מנקודה אחת ולכן הוא מאפשר תנועה לכל הכיוונים.
מאחר ולחננאליש חסךחושי ו וסטיבולרי התנועה נחוצה ל ו.תרגילים
לדוגמא: אפשר לשים בלון במיקומים שונים.
ג.בערסל הישיבה, הגוף מוכל ומוחזק באופן שמאפשר לו גם תנועות
קיצוניות, דבר המסייע בבעית הפחד מגובה או בעיית שיווי משקל.

ד.הילדזקוקלקשרעין)ליווישלהעיןכדילעשותתנוע ה(,בערסל,
מתאפשרתהתנועתיותוהואלומדלשלוטולהתנדנדבאופןטבעי.
ה.הערסלמאפשרישיבהבטוחה.הילדלומדלעצוראתעצמו לפנישהואנתקלבקורה.ואףגורםלערסללהסתובב.
ו.חסךחושיאצלהילדיוצררעבגדולשמוביללכעס,בערסלהיחודיהזההילדמוכל.האפשרויותבערסלמגוונותומכיווןשהרגלים
מופרדות)התמצאותבכלהחושי ם(,מתפתחתיכולתהשליטהעל
הגוף ומשתפרת. קצב ההתקדמות מהיר מאוד.
עריסלמלידה ועד 3שנים.
מרחבלרגיעה,שינהומשחקטליצמיר,מאבחנתומלוותהתפתחותתינוקות:תינוקותקטניםזקוקיםלתנאיםשהכירומרחםעלמנתלהמשיךולהרגישנינוחיםובטוחים.מרגעלידתו,נחשףהתינוקלאורחזק,סביבהאםהתינוקמרבהלהיבהל,לאיוכללהיותפנוילהתנסויותולמידה.
העריסלחושףאתהתינוקלתנועהמונוטוניתומרגיעה,מפחיתאתהופעתרפלקסמורו)בהלה(,בכךשנמצאבכיסעוטףומגן.רעש
ומהומהיכוליםלהיותסביב,והתינוקימשיךלישוןטוב.בגילבוגריותר
התנועהלאמידמרדימה,ומלמדתאתהתינוקאיכויותשלשקטושלווה
שיוכלו ללוות אותו כל חייו.
משוב על העריסל:
מגי וול:“כמפקחתברשתמעונותאמונהבמחוזצפוןהמתמחהבשיטתאלבאוםאנירואהיתרוןגדולבעריסל,בשלהיותותומךבמערכתלשיווי
משקל,במערכתהוסטבולית,בקוהאמצע,וכמובןתחושתהעוברות
המתקבלתמהנדנודבאויר)שלאכמובנדנדהרגילה(.בכלהפעוטוניםשבמחוזצפוןישעריסל.הואמסייעלמטפלותבהתמודדותהיומיומית.מסייעבקליטתילדיםבמהלךהשנהובעיקרעםילדיםשצריכיםיותרתשומתלב”.
מוצרים משלימים:
קפיץ- כלכיווןשלתנועהמעניקגירוישונהלמערכתהסנסומוטורית.
מזרון כן או לא?
ילד צריך לחוות במהלך היממה סוגי מנח גוף שונים. אם העריסל אינו משמש לשנת לילה, אנו לא ממליצים להניח מזרן מכיוון שישחשיבות לתגובתיות הבד לתנועות הילד. חשוב לזכור כי התינוק יוצא מרחם אימו כשהוא במנח גוף עגול ומכורבל, והשהייה בעריסלהעוטף, מאפשר לו לפתוח את גופו בצורה הדרגתית ולא בבת אחת כמו על משטח ישר וקשיח. תנוחת הערסול תורמת לרגיעה של
התינוק ומצביעה על יכולת של שרירי הגב להשתחרר ולהתארך.
מפרט טכני תכונות בטיחות
מסגרת העץ)70 x100(
שומרת על איזון הערסל, ומאפשרת לתינוקמרחב תנועהפתוח ובטוח שאינו
מגביל את תנועותיו, כשבו זמנית הוא חווה עירסול
ב פיתוחהעריסלהקפדתישהמשקליתחלקשווהבכלחלקיוולכןאיןחשששהערסליתהפך
בד טבעי וחזק
מתאים את עצמו לגוף התינוק ותנועותיו. בד העריסל מעובד ללא כימיקלים
ומתאים גם לתינוקות עם עודף / חוסר וויסות חושי
העריסל עשוי מבד אוהלים טבעי וחזק ובו תפרים
כפולים
תליה מנקודה אחת
מאפשרת תנועה לכל כיווני התנועה המרחביים )צדדים/רגל ראש/שמיניות(,
כשלמעשה כל כיוון נותן גירויי שונה למערכת הסנסו-מוטורית
הערסל נתלה על דיבל ג’מבו 8\3
בטיחותי, המסוגל לשאת קרוב לטון
תליית העריסל
את העריסל ניתן לתלות על רוב סוגי התקרות: בטון / רביץ / צלעות גבס/
פרגולות, פתרונות תליה נוספים: זרוע מהקיר, סטנדים מתאמי תקרות ואופציות
נוספות
העריסל הבסיסי כולל ערכת תליה בטיחותית
ופשוטה להרכבה
חבלי סנפלינג על החבלים ניתן לתלות אביזרים ומגרי חושים שונים חבל 6מ”מעםכחנשיאהשללמעלהמ250-ק”גשנימנגנונינעילה
)קשר+מנעולעץ(כולל
מנגנון לויסות גובהמגיל 4חודשים בערך, יש להנמיך את העריסל עד לכמעט גובה הרצפה. סביב
גיל שנה הילדים לומדים להיכנס ולצאת בכוחות עצמם מהעריסל, הדבר
לכשעצמו מפתח יכולת תכנון תנועה, קורדינציה, שיווי משקל ומעניק גירויים
החיוניים להתפתחות מוטורית
המנגנון הוא פשוט לתפעול, והוא כולל חבל
המלופף אל תוך מנעול עשוי עץ. יש לשנות
את גובה הקשירה וכך להנמיך או להגביה את
העריסל
כביסה כביסה בהרתחה וייבוש – תהליך פירוק והרכבת העריסל הינו קל, פשוט ומהיר. לעריסל מצורף דף הוראות וכן סרטוני הדרכה באתר
ערסל ישיבה
מינקות ועד שיבה
מרחבמכיל,מרגיעומאתגרמעברלהיותוערסללמנוחהוכייףהערסלמשמלפעילותשיקומיתלפעוטותומבוגריםבעליצרכ
מיוחדים ולא פחות חשוב גם לאנשים
המטפלים בהם.
השקענומחשבהרבהבפיתוחערסלהישיבה,
מה מייחד את ערסל הישיבה שלנו ככלי טיפולי?
הנדסת גוף ופעילות שיקומיתעיצובאורתופדיהמאפשרתמיכהמלאהבעמודהשדרה,ישמקוםלידייםוהדום לרגליםהעיצובהמיוחדהמערסלומכיל,מתאיםאתעצמולאדםומאפשרהרפיה
מלאה פיזית ונפשית
תנועתיות ייחודית – מאחר וההדום נתלה בנקודה נפרדת, עמוד השדרה
והגפיים מקבלים תמיכה מלאה ומנח הגוף טיפה מעוגל אזי מתקבל
מרחב המאפשר תנועתיות באופן פסיבי ודינאמי.
#תנועתיות ייחודית זו מאפשרת לעבוד על כל איבר בנפרד.
#עבודה בתנועות קלות ועיגוליות על איזור גב תחתון.
#תנועה רכה במרחב מפתחת ומשקמת.
שלוחותעצביםיוצאיםמביןהחוליותלאורךעמודהשדרהומקיפותאתהגוף.
בערסול,כשהגבהתחתוןמתעגל,המרווחביןהחוליותגדלואיןלחץעלהשלוחותהעצביות-מהשמאפשרפעילותעצביתטובהוכןהפחתתכאביםניתןלקייםבערסלתרגיליפיזיוטרפיהשונים,עיסוייםוליישםשיטות
טיפול שונות
חומריםאיכותיים
ובטיחותייםהעמידים
לאורך שניםמידות:70/100, כוחנשיאה:150ק”ג,בדקורדורה,משענותידיים,הדוםלרגליים,כריתלראש,חבליניילון,מוטותעץבוק#הבדעמידלשמש ולמים #ניתן לנגב ולכבס
הערסלים שלנו נמצאים בשימוש
בעשרות גנים ותינוקיות, בבתי חולים, מרכזי ליווי התפתחותי ומרכזי שיקום.

ערסל ככלי טיפולי

Posted on

גלריית ערסל

Share Button
Posted on

גלריית עריסל

Share Button

לגלריית עריסל לחצו כאן

לגלריית ערסל לחצו כאן

Posted on

תלוי ערסלים במגזין המושבות

Share Button

לחבר קרוב נולדה בת. אחרי שני בנים. שמחה גדולה ו…. נכון, רציתי לקנות מתנה. הזדמן לי להיות על יד חנות
דברי הילדים ששמה מורכב משלוש מילים. התקשרתי אל אותו חבר, במזל, הוא ענה לי, שכן עיסוקו, מקשה עליו להיות זמין. שחתי לו על מיקומי וגם על כוונותיי. ’רק לא זה’, הוא נאנח. לא עוד צעצועי פלסטיק… עדיף כלום.

ואני, רומניה מבית טוב, כלום – לא עובר מבחינתי. נדרשתי לחשיבה. התחלתי לעלעל ברחבי האינטרנט. עיני צדה, ערסל קטן, ’עריסל’ ממותג ילדי טבע, שמתאים לגילאים צעירים (עד 3), עיצוב מקסים, הכול מרגיש טבעי, כותנתי, התחשק לי לחזור לעוברות הזנוחה של עצמי, כדי להשתחל לערסלון הקסום. יצרתי קשר עם ההוגה של האביזר הנחשק.

מתברר שכל ערסל נתפר בעבודת יד, במטולה, בסטודיו של שירלי נאוי, אמנית רב תחומית, שהתמחתה בערסלי תינוקות וערסלי ישיבה. המגע עם הבד, יחד עם הנדנוד, מדמה לתינוק תחושה של רחם, מסייע בויסות חושי, אינטליגנציה רגשית, יכולות מוטוריות. כמו כן, התנועה המרחבית מסייעת לפיתוח המערכת הסנסומוטורית. עבור ילדים עם צרכים מיוחדים, הוא מהווה כלי טיפולי של ממש. כמובן שהזמנתי אחד עבור ביתו של החבר.

התחלתי לבחון את עניין הנדנוד באשר הוא. התייעצתי עם המורה שלי לפרחי באך, שמלמדת גם קינסיולוגיה – אורית מקלר. והיא סיפרה לי כך: המוח האנושי, מחולק לחלקים שונים שחולשים על תפקודים ופונקציות שונות. על מנת ללמד את המוח לעבוד בשיתוף פעולה, ולאפשר איזון, צריך לטפח את הקואורדינציה בין החלקים השונים.

איזון בין החלקים השונים מקנה: נטרול של מתח (סטרס), שיפור יכולת חשיבה, תכנון וארגון טובים יותר, הבחנה בין עיקר וטפל, יצירת סדרי עדיפות, קשב, זיכרון וגמישות במצבים משתנים (הנה אני למעלה, הנה אני למטה…). נדנוד, הינה דרך מושלמת להפעיל, לתקשר ולאזן בין החלקים השונים של המוח. במחיר נמוך: פסיכולוג, מורה פרטי, מאמן ותרופה לזיכרון.

ואני לא הבנתי את המשיכה המשונה שהייתה לי תמיד לערסלים ונדנדות. זה פשוט מרגיע, מערסל ונותן עצירה יזומה, מטירוף החיים, מחבר אותנו לילדים שהיינו.

ואם מדברים על ילדים, אני רוצה לשתף אתכם בחלום קטן ומציק שהיה לי. מאחר ואני לא הולכת לבריכות ציבוריות (בגד ים, אתם יודעים…) ובבית, מה לעשות, אין לי בריכה, אז אני נמנעת מאחת מהאהבות הגדולות שלי: שכשוך במים.

לפני שנה, כשסיירתי עם בני בחנות צעצועים והכנסתי לעגלה שלנו בריכה משפחתית קטנה. המבט שהוא תקע בי, הינו משהו שאקח אתי לכל אותם הרגעים שלפני המוות. בבושה, החזרתי למקום את בריכת החלומות שלי. גם נבוכותי על עצם הרעיון.

חלפה שנה והנה, יצא לי להסתובב לבדי. בריכה ססגונית, בצבעי דגל הגאווה, תפסה את עיני. הצצתי על סביבותיי, איש לא הכיר אותי. הכנסתי בזריזות את הבריכה לסלסלה שלי והיתממתי, כאילו אני אמא מרוטה לקטנטנים, שחפצה בכמה דקות שקט בשעות אחר הצהרים החמות.

אבל: החלק הקשה היה עוד לפני: לתקשר את הטירוף הזה לבני משפחתי, שגם כך לא כל כך סגורים על שפיותי שהופכת דקיקה ככל שעוברות השנים… בלי למצמץ, העליתי אותה למרפסת, חוט שנקשר לצינור, העלה אותו למעלה.

להפתעתי, בני, כן, אותו אחד שמסמר אותי במבטיו, ניפח את הגיגית החדשה שנראתה די מבטיחה. מלאנו אותה במים, אצתי רצתי ללבוש את בגד הים שלי וצללתי לתוכה. תאמינו לי – תענוג צרוף. בלי להשתכשך עם כל בני ישראל לדורותיהם. באותו היום נחתי את מנוחת הצהרים הראשונה שלי מזה זמן רב.

נדנוד ומים. מי שימציא משהו שמשלב את שתי המהויות האלה – יהיה מיליונר!

[לפרטים על העריסל: שירלי נאוי מס’ טלפון: 052-2812048. www.arsalim.co.il ]

Posted on

עריסל ככלי טיפולי

Share Button

לעירסול, לנדנוד ולמגע חשיבות רבה לתהליך הגדילה וההתפתחות בן ברמה הרגשית והן ברמה הסנסו-מוטורית.

העירסל הנו אביזר התפתחותי המאפשר וויסות חושי ועיבוד תחושתי. תינוקות שוהים ברחם בתנוחה עוברית, מעורסלים.

העירסל מאפשר להמשיך ולהיות מעורסלים גם מחוץ לרחם, להרפות את השרירים ולהמשיך ולהיות מעורסלים גם מחוץ לרחם להרפות את השרירים ולהיות רגועים מבחינה פיזיולוגית.

תנוחת עירסול שומרת על תנועתיות עמוד השדרה ומשפרת מיומנויות מוטוריות עתידיות. הערסול מרגיע ומקל על הירדמות.

להמשך קריאת המאמר "העריסל ככלי עזר התפתחותי וככלי טיפולי" לחצו כאן!

Posted on

סניף חדש בפרדס חנה

Share Button
סניף ילדי טבע & תלוי ערסלים בפרדס חנה נמצא במתחם בית המפגש השלישי (בית ספר חקלאי פרדס חנה)

 

ילדי טבע & תלוי ערסלים
סניפים: פרדס חנה | מטולה
ירידים: חוצות היוצר, ירושלים

את סניף פרדס חנה "ילדי טבע בפרדס" בחרנו לפתוח סמוך למרכז ארבע אמהות שבמתחם, על מנת לאפשר לקהל לקוחותינו מגוון רחב של מוצרים העונים לצרכים של ילדים בשנים הראשונות לחייהם ומענה כולל לכל המשפחה.

חדש!!! הוספנו אגף נוסף בחנות: כלי הקשה מתוך רצון לפתח את היצירה וההבעה דרך צליל וקצב. תוך שימת דגש על זמן איכות של האדם עם עצמו ועם המשפחה.

במהלך הקיץ יפתחו סדנאות תיפוף שיתאימו גם לנשים בהיריון, סדנאות קצב ושירה אינטואיטיבית לילדים ולמבוגרים.
מוזמנים לעקוב אחר הפעילות והמועדים בדף הפייסבוק שלנו.

לביקור באתר האינטרנט של תלוי ערסלים לחצו >>

 

 

Posted on

התפתחות העסק שלי או במילים אחרות מה זה להיות אישה יוצרת בפרובינציה אמא חד הורית ובעלת עסק במטולה .

Share Button
סטודיו במטולה 2006
סטודיו במטולה 2006

מה זה להיות אישה יוצרת בפרובינציה אמא חד הורית ובעלת עסק במטולה .
או איך עסק מצליח מנוהל ע"י אומן בעל מחשבה חופשית ולא עסקית   .

תמיד אני טוענת שהעסק שלי מצליח אף על פי .
הכוונה באף על פי היא : שהעסק מצליח לשרוד את קשיי הריחוף ופרצי היצירתיות שלי ,
את חוסר הסדר ואת הראש הלא עסקי שלי.
העובדה שלמזלי הערסלים שלי איכותיים ומוכרים את עצמם ,
גרמה לעסק הזה להמשיך להתקיים ולהצליח.

איך הגעתי לערסלים?
הכל התחיל בכלל מהעובדה שתמיד הידיים שלי ידעו לעשות דברים :לשזור, לקלוע, לרקום, לנסר ,לנגר ,לגעת בחומר כזה או אחר .
כשניתן בני היה פעוט כל הזמן יצרתי עבורו משחקים  . הוא באמת ילד טבע ואהב אוהלים אז תפרתי לו טיפי קטן.  אוהל אינדיאני קטן לילדים  שנקרא טיפי.

ואז העריסל נולד  . איך ערסל נולד? כמו שיר כמו חלום
השראה  שירדה דרכי לעולם  . העריסל הראשון היה מהמם .ואז התחילו לבקש ממני עוד כאלה ערסלי תינוקות .
בהתחלה זה היה חברים ואז איכשהו אנשים שמעו עלי וביקשו, אז גם להם הכנתי . ואז עוד ועוד ביקשו
איך שמעו עליי? אין לי מושג .מאז ועד היום אני ושיווק זה ריקוד מסובך.
אני רוצה להזכיר שזה בתקופה הפרא -היסטורית שעוד לא היו הרבה טלפונים ניידים .
ומאחר ואני סירבתי להסתובב עם טלפון  היה קשה למצוא אותי   גרתי אז באמירים.
ובכל זאת כל הזמן הגיעו אלי בקשות לעוד ערסלים אז התחלתי לייצר כבר 20 ביחד . גוזרת תופרת מנגרת .

לאט לאט התחוור לי שיש לי עסק  קטן .
אז חשבתי על שם לעסק וכך נולד המותג    "ילדי טבע" בית היצירה של שירלי נאוי .
ותחת הכותרת הזו יכולתי ליצור בכל מיני כיוונים.
בין אם סדנאות יצירה. הופעות  , ערכות יצירה , מוזיקה , ערסלים ,מוביילים .תיאטרון ומדרש יוצר ועוד ועוד
תחת הגג הזה הערסלים היוו עסק צדדי קטן וחוץ ממנו גם עבדתי בתיאטרון והפקה וחיי היו גדושים מאורעות.

החיים התגלגלו ובמלחמת לבנון השניה הוזמנתי עם העריסל לחוצות היוצר בירושלים ופתאום  קיבלתי חשיפה גדולה.
והתחילו  הזמנות גדולות .
בעזרת יועץ ממטי  רפי פראנק היקר ,הבנתי שאני צריכה להתמקד רק בערסלים , כי ' תפשת מרובה- לא תפשת'.
ולהניח לרגע בצד את שאר אפיקי היצירה שמתקיימים בי .
תוך כדי התהליך הזה ולהזכירכם אני בבחינת אסטרונאוטית ניהולית  העסק הצליח לחנך אותי ולשרוד את העפיפוניות שבי .
אם שאלתם מה הקשר ביני לבין מכירות ?! אז שאלתם את השאלה הנכונה .
אחד הסודות שלימדו אותי  להיות מוכרת טובה ,היה ההבנה שאני לא מוכרת ערסלים אלא מעניקה לאנשים איכות חיים ,
וברוך ה' הערסלים שלי מעולים  והרבה תינוקות בכל העולם מחכים להם  . אז אין ברירה צריך ללמוד להתנהל ולנהל עסק .
במהלך השנים קניתי מחבר יקר ענבל צדוק  את המותג והזכויות על העסק "תלוי"    ערסלי ישיבה איכותיים .
זה היה מהלך עיסקי של הפוך מנישה צדדית  לנישה יותר מרכזית .
ואז העסק המריא ואני התפתחתי איתו .
לפעמים הוא ניהל אותי ולפעמים אני אותו .
והחיים התרחשו ובאיזשהו שלב נפצעתי בגב ובמשך שנתיים לא הייתי בתפקוד  .
 אבא שלי שיהיה בריא וצוות חברים שעבדו איתי המשיכו להרים את העסק .
תוך כדי תהליכי הריפוי הבנתי את משמעותו הטיפולית של ערסל ישיבה.
תמיד אני אומרת שהערסלים שלי עדיין ממשיכים להתגלות ולהתפתח . והם מדהימים ומשנים לאנשים מציאויות
לדוגמא העריסל  – כבר מהרגע הראשון ראיתי שהוא עוזר לגאזים  ושהוא מרגיע . תינוקות נרדמים בקלות  וההורים יותר נינוחים .
ורק אחרי כמה שנים העריסל התגלגל לתינוק שהיה לו אח אוטיסט בן 12 ואמא פסיכולוגית .
והאח הגדול השתלט על העריסל  שקנו לתינוק , והאמא סיפרה לי את זה ,
היא הסבירה שהערסל  מהווה תא ויסות חושי ועובד על טווח רחב של אינטגרציה סנסו -מוטורית.
היא למעשה  פתחה לי צוהר לעולם טיפולי שלם . עולם נפלא של ידע  . עולם של גישות טיפוליות כמו שיטת צעד ראשון . שיטת אלבאום ועוד.
עדיין כבר 19 שנים איכויותיו הטיפוליות של העריסל ,ממשיכות להתגלות אלי כמו לדוגמא  : בהתמודדות עם תסמונות האיקס השבור או ריפלוקס  ועוד..
היום העריסל בשימוש בבתים פעוטונים ובמרכזי התפתחות רבים .

ערסלי הישיבה  – מעבר להיותם הדבר הכי נוח שיש  , התגלו ככלי טיפולי המסייע לסובלים מכאבי גב מאחר
והוא מעניק תמיכה מלאה לעמוד השדרה ומאפשר הרפיה מלאה .
ערסל הישיבה מעוצב באופן אורטופדי. וגם הוא משנה חיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים .

זכיתי להיות חלק ממעגל נשים שעשה פה הסטוריה.
בתחילת הדרך זכיתי להיות על קו התפר לדור שזנח את השבטיות וחיפש אותה  עד שמצא .
כל תחום הידע והמודעות להריון ,לידה,הנקה  והעצמה נשית עדיין לא היה נגיש. תודעת העצמה והידע הנשית לא הייתה נגישה.
התחלנו ממעגל נשים אחד ועוד אחד , דיברנו ניגנו שרנו הנקנו ילדנו רקדנו ודיברנו על זה .
כל אחת הגיעה למעגל השבט מעולמה והמשיכה להפיץ את הידע. אני דרך הערסלים מעגלי נשים ומוזיקה,
איריס יודפת יצרה את דרך אם  שהיה בעצם מרכז דיאדה הראשון בארץ , חגית עם חיתולי בד ואקולוגיה ועוד נשים רבות עשיה אחרות .
כולנו הפצנו את האור והידע והיום הידע נגיש ,מרכזי הורות ודיאדות  כיום אפשר למצוא בכל פינה .
מודעות להנקה ולידה טבעית זה קיים בשיח החברתי . מנשאים וחיתולי בד. הורות טיבעית ומודעת.. ברוך ה' בימינו כבר יש שפע.

למעשה בעזרת העריסל יצרתי קונספט חדש שלא היה קיים לפני 19 שנה  שזה ערסל  בתוך בית .
ערסל בתוך בית? אנשים לא הבינו על מה אני מדברת בכלל  . הקהל שלי היה נישה קטנה של אמהות אלטרנטיביות.
היום ערסלי ישיבה מעצבים סלונים מפוארים וערסל התינוקות תלוי באלפי בתים גנים ומרכזי התפתחות בארץ והעולם .
למעשה יצרתי במה לעוד סוגים של ערסלי תינוקות להתפתח . בימינו כבר יש בשוק כמה סוגים של ערסלי כיס .
זה מקסים התחלתי מלהיות היוצרת  של ערסל התינוקות המקורי והראשון בישראל והיום יש שפע …
אל תדאגו עדיין העריסל הוא ערסל התינוקות הכי טוב שיש.
וכל זה בזמן שלהזכירכם אני בהרים של מטולה על גבול הלבנון ומתפקדת כאמא חד הורית .
למזלי התברכתי במשפחה מיוחדת וחמה שתמיד מתמודדת עם האתגרים שאני מייצרת .
בני ניתן גדל עם אמא מאוד צבעונית שהמסר העיקרי שקיבל ממני היה תאמין בעצמך ולך על זה בכל מחיר .
והיה לזה מחיר .  ברוך ה' היום ניתן כבר בן 21  מאמין בעצמו וחי את חלומו הוא יוצר מוזיקה מקורית ועובר את מסלול חייו בדרכו הייחודית.

פתחתי חנות בסמטה מקסימה במטולה לפני 15 שנים ומפה יצאנו מפה לעשרות ירידים  , והצלחתי וחברים עבדו והתפרנסו איתי .
למדתי להתמודד עם המחשב והשיווק (למרות שבנינו בנגריה אני יותר אוהבת להיות)
באיזשהו שלב כבר התעייפתי  מהנסיעות לכל הירידים אי שם  ומכירות ערסלים ביריד חבר  ושוב נסיעות  …
ובדיוק התחילה מלחמה בדרום  ורוב הירידים התבטלו וחזרתי למטולה .
ושאלתי את עצמי מה עושים עכשיו?

ואז נולדה סמטת האומניות מטולה
ישבתי עם חברתי גלית אלגרנטי מסטודיו קוקויו שמעצבת בגדים במטולה .
ישבנו בחצר חנות הערסלים , באוויר הנעים בסמטה קסומה  ועתיקה בת ה120. הבעיה היחידה שמטולה הייתה שממה תיירותית .
והבנו שיש פה פוטנציאל  -עלתה לנו המחשבה שבכל הארץ אנשים יושבים במקלטים ואנחנו במטולה במקום מהמם .
ושבמקום שנסע לחפש אנשים אנחנו נביא אותם אלינו למטולה .
סמטת האומניות  היה מיזם מרגש, מוצלח וצבעוני שמשך למטולה אלפי מבקרים ותיירים.
נתן במה ופרנסה להרבה מאומני הצפון . נתן מענה לבעלי הצימרים והמסעדות במטולה .
הייתה הצלחה  אטרקציה .וכייף והכל  אבל ..?  מה שייך פה אבל?
להזכירכם אני עדיין אני . עם היופי שבתעופה והיצירתיות אני קצת עפיפון בענייני  ניהול כלכלי .  מה זה אומר ?
המיזם היה מעולה אך ללא תקציב ותמיכה מהרשויות  אפשר לומר שזו הייתה פילנתרופיה של תפרנים  או במקרה הזה תפרניות .
גלית ואני מימנו את הפרויקט מתוך מחשבה שבאיזשהו שלב נקבל תקציבים או נייצר אותם .
בינתיים היה כייף וחגגנו  עם המוני אנשים .  לינק לסרטון על הסמטה
לצערנו כשהגיעה השנה השלישית לפרויקט והגיע הזמן לגייס תקציב קמו מתנגדים  לפרויקט  .
ואנחנו הרי אוהבי הרמוניה אז החלטנו לא להמשיך את מדרחוב סמטת האומניות מטולה .
לצערנו שוב בשנה האחרונה התיירות במטולה הייתה במגמת ירידה .
ולבינתיים העסק דורש הוצאות עובדים ועוד ועוד ..

ושוב עולה שאלה מה עושים?
טוב, נהייתי שירלי ערסלים .ערסלים ערסלים ערסלים . ערסלים לתינוקות וערסלים לכל הגילאים.
מה חסר לי ? התפתחה בי ההכרה שלמרות  שהערסלים שלי מעולים אני מתגעגעת לעצמי  וליצירה שלי .
לכל צבעי היצירה והעשיה שלי  והבנתי שאני צריכה לחזור בחזרה לשולחן העבודה לבנות מחדש את העסק המקורי

"ילדי טבע "בית היצירה של שירלי נאוי. זה הבסיס ממנו יצאתי ואליו אני שבה .

הבנתי שהגיע הזמן שלי עכשיו לממש ולפרוח  ( הבנה שיחד עם כל היופי שבה היא גם מעלה פחדים).
כבר התפתחתי  והגעתי לשלב שבו אני יכולה שוב לרכז ולבטא את כל שלוחות היצירה שבי למקום אחד .
קוראים לזה יצירה רב תחומית    (במקום להגיד ' תפשת מרובה -לא תפשת')
לשלב את כובעי הרבים : דולה  .מוזיקאית. מציירת . יוצרת , להחזיר את האומנות היהודית  ולעשות מדרש יוצר . וכן כמובן ערסלים . נדנדות . מנדלות …

אז במאורעות חיי האישיים והעיסקיים
הגעתי לפני חודשיים לפרדס חנה לפרויקט של חברתי האהובה נטע אסולין שנקרא ארבע אמהות  .
מתחם מקסים תחת קונספט של הריון לידה והנקה . מרכז טיפולים .מסעדה ומתחם אומנים .
ישבנו לקפה ובתוך רבע שעה כבר חלפו על פני עשרות אמהות ילדים ומשפחות ,
שבאו למסעדה של ממא ליה או לסדנת הריון  וקונסטלציה .  או לטיפול .או סתם לשבת בנעימים בקהילה מתוקה .

אני רוצה להדגיש כאן משהו
אתם בכלל מסוגלים להבין מה זה בשביל מטולאית מהפריפריה שרואה תנועה דלילה ברחוב לראות מעל 60 איש ברבע שעה ?  מסוגלים להבין?
ואז נטע סיפרה שהם פותחים במתחם מרכז אומנים שזה למעשה אורווה שעוברת הסבה לחללי יצירה לאומנים .
נטע הציעה לי לפתוח את בית היצירה במתחם .

אופס הנה האסימונים מתחילים ליפול.
כך התחלתי להתלבט  מה פתאום פרדס חנה הרי אני ממטולה . מה שייך לי המרכז  מה פתאום אני אוהבת את הגליל  .
ומצד שני העסק צריך להתפתח ולמכור ולקבל חשיפה .
כן שירלי מחשבה כלכלית  .. הלו  מה תעשי על קצה ההר במטולה ?הגיע הזמן שתרדי אל העם  – תפתחי סניף בפרדס חנה .
טוב, עם מחשבה כלכלית שכזו קשה להתווכח .
ונוסיף לזה את הגעגוע לעצמי וליצירה שבי  ושפרדס חנה זה כמו לחזור לשבט שלי  .
אפשר יהיה לממש את הרעיונות לדוגמא להעביר סדנאות המהום – מוזיקה לנשים בהריון ואחרי לידה .
אני יכולה ליצור מנדלות עם ילדים אנשים ולעשות ערכות יצירה לזמן איכות
ולהוציא סוף סוף מהכח אל הפועל את המוצרים שאני מפתחת.  הגיע הזמן לקבל החלטה .
והיא התקבלה .
גבירותי ורבותי אני עומדת לפתוח בחודש הקרוב  חנות קונספט של ילדי טבע בפרדס חנה.

הללויה !!  אבל  בל נשכח שהחלטה שכזו טומנת בחובה תהליכים במציאות,  של שינוי מבנה העסק והחיים שלי .
חיי נראים עכשיו כמו קוביה הונגרית עירקית בתזוזה בלתי פוסקת .  כמו לידה אינטנסיבית .
הסטודיו וחנות המפעל המקסים שלי שנמצאת בסמטת האומניות במטולה משנה קונספט   .
הבית שלי נשאר במטולה  .
על מטולה אני לא מוותרת ובעזרת ה תהיה פה נקודת מכירה והייצור ימשיך להתקיים פה אבל אין מה לעשות להתפרנס בפריפריה זה אתגר יקר .

ואני? אני עסוקה בימים האחרונים  במרתון של סידור מחסנים  שינויי ייצור הפקת רעיות ממציאה את עצמי מחדש  ועוד רגע פותחת מרחב חדש .

להתמודד עם עסק בפריפריה ולהצליח זה אפשרי .
והאמת ,שמיזם סמטת האומניות מטולה הוכיח שאפשר להצליח גם פה , אבל כנראה לעת עתה המקום לא בשל להכיל אותי .
ואני מאמינה שזה ייקח זמן אבל המועצה פה לאט לאט תשקם את המושבה היפיפייה ובעלת הפוטנציאל
ובמושבה העתיקה מטולה תחזור להיות עיירת תיירות תוססת .

הדרך מתגלה אלי תוך כדי תנועה  כמו החיים . וזה חי ומקסים .
כרגע אני מיילדת את השלב הבא מהעסק שלי או שמא הוא מיילד אותי.

אז אם הגעתם לקרוא עד פה  שאפו
קיבלתם תקציר של התפתחות עסק בפריפריה וגם  הצצה ולווידוי של מאחורי הקלעים  בלב ובראש
של אומנית אסטרו אוונגרדית  שמנסה להתמודד עם ענייני העולם הזה .
בסופו של דבר בריקוד הזה היצירתיות שבי ביחד עם עם כל הקשיים שהיא מייצרת כשמדובר בסדר וניהול,
אותה היצירתיות היא המתנה הגדולה .
מזל שהקדוש ברוך הוא שומר עלי .

 

מי שבעניין להחזיק לי אצבעות  שאעבור את המהלך הזה בהצלחה מוזמן להחזיק .
ומי שבא לו להתפלל עלי יבורך .
ומי שבא לו לבוא לבקר  להסטלבט לקנות ולהנות  אז  נפגש  בקרוב
בחנות הקונספט החדשה  "ילדי טבע " בפרדס חנה .

אתם מוזמנים לעקוב אחרי  בפייסבוק תלוי ערסלים

תודה שטסתם שירלי  .